Opis rada sklopa

 

          Elektronički sklop kojim se iz telefonske linije izdvaja impuls za tarifiranje je vrlo jednostavan. Na ulazu sklopa nalaze se kondenzatori za galvansko odvajanje  i otpornici R1 i R2. Impuls frekvencije 16 kHz izdvaja se paralelnim titrajnim krugom L1, C3 i preko otpornika otpora 100 kW. odvodi na ispravljač. Tijekom trajanja impulsa ispravljenim se naponom pobuđuje baza tranzistora T1. Kako su oba tranzistora vezana u tvz. Darlingtonovom spoju, dolaskom pobudnog napona na bazu prvog tranzistora poteći će strua i time aktivirati brojilo. Kao brojač impulsa dobro će poslužiti bilo koje elektromagnetsko brojilo s radnim naponom od 24V. Umjesto elektromagnetskog brojila koje je relativno skupo dobro će poslužiti i digitalno.

 

Početna Električna shema Tiskana pločica i montažna shema Popis elemenata